« 2 Kings » « 1 » : « 1 »

וַיִּפְשַׁ֤ע מוֹאָב֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל אַחֲרֵ֖י מ֥וֹת אַחְאָֽב׃

BSB 2 Kings 1:1. Debug: verse number 9453After the death of Ahab, Moab rebelled against Israel.

/wa-y-yifšáʿ mōʾā́v bᵉ yiśrāʾḗl ʾaḥărḗ mōt ʾaḥʾā́v /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  1. yyifšáʿ
  2. rebel+qal.wayq.p3.m.sg
  3. 5rebelled
  1. mōʾā́v
  2. Moab+u.sg.a
  3. 4Moab
  1. bᵉ
  2. in
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel+u.sg.a
  3. 6against Israel.
  1. ʾaḥărḗ
  2. after+m.pl.c
  3. 1After
  1. mōt
  2. death+m.sg.c
  3. 2the death
  1. ʾaḥʾā́v
  2. Ahab+m.sg.a
  3. 3of Ahab,

« Back Forth »

Syntactic structures

Verbal clauses: Wayyiqtol-X clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yyifšaˈʕ Subject(det) Proper-noun phrase môʔāˈv Complement(det) Prepositional phrase bᵊ yiśrāʔēˈl Time reference(det) Prepositional phrase ʔaḥᵃrêˈ môṯ ʔaḥʔāˈv

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.