« 2 Samuel » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֗י אַֽחֲרֵי֙ מ֣וֹת שָׁא֔וּל וְדָוִ֣ד שָׁ֔ב מֵהַכּ֖וֹת אֶת־הָעֲמָלֵ֑ק וַיֵּ֧שֶׁב דָּוִ֛ד בְּצִקְלָ֖ג יָמִ֥ים שְׁנָֽיִם׃

BSB 2 Samuel 1:1. Debug: verse number 7941After the death of Saul, David returned from the slaughter of the Amalekites and stayed in Ziklag two days.

/wa yᵉhī ʾáḥărē mōt šāʾū́l wᵉ dāwíd šāv mē hakkṓt ʾet hā ʿămālḗq wa-y-yḗšev dāwíd bᵉ ṣiqlā́g yāmī́m šᵉnā́yim /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  1. yᵉhī
  2. be+qal.wayq.p3.m.sg
  1. ʾáḥărē
  2. after+m.pl.c
  3. 1After
  1. mōt
  2. death+m.sg.c
  3. 2the death
  1. šāʾū́l
  2. Saul+m.sg.a
  3. 3of Saul,
  1. wᵉ
  2. and
  1. dāwíd
  2. David+m.sg.a
  3. 4David
  1. šāv
  2. return+qal.perf.p3.m.sg
  3. 5returned
  1. from
  2. 6from
  1. hakkṓt
  2. strike+hif.infc.u.u.u.a
  3. 7the slaughter
  1. ʾet
  2. [object marker]
  1. the
  1. ʿămālḗq
  2. Amalek+u.sg.a
  3. 8of the Amalekites
  1. wa
  2. and
  3. 9and
  1. yyḗšev
  2. sit+qal.wayq.p3.m.sg
  3. 10stayed
  1. dāwíd
  2. David+m.sg.a
  1. bᵉ
  2. in
  3. 11in
  1. ṣiqlā́g
  2. Ziklag+u.sg.a
  3. 12Ziklag
  1. yāmī́m
  2. day+m.pl.a
  3. 14days.
  1. šᵉnā́yim
  2. two+u.du.a
  3. 13two

« Back Forth »

Syntactic structures

Verbal clauses: Wayyiqtol-null clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yᵊhî Time reference(det) Prepositional phrase ʔaˈḥᵃrê môṯ šāʔûˈl

Verbal clauses: We-X-qatal clause

ConjunctionConjunctive phrase wᵊ Subject(det) Proper-noun phrase ḏāwiˈḏ PredicateVerbal phrase šāv

Verbal clauses: Infinitive construct clause

PredicateVerbal phrase mē hakkôˈṯ Object(det) Prepositional phrase ʔeṯ hā ʕᵃmālēˈq

Verbal clauses: Wayyiqtol-X clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yyēˈšev Subject(det) Proper-noun phrase dāwiˈḏ Complement(det) Prepositional phrase bᵊ ṣiqlāˈḡ Time reference(undet) Nominal phrase yāmîˈm šᵊnāˈyim

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.