« Amos » « 1 » : « 1 »

דִּבְרֵ֣י עָמ֔וֹס אֲשֶׁר־הָיָ֥ה בַנֹּקְדִ֖ים מִתְּק֑וֹעַ אֲשֶׁר֩ חָזָ֨ה עַל־יִשְׂרָאֵ֜ל בִּימֵ֣י ׀ עֻזִיָּ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה וּבִימֵ֞י יָרָבְעָ֤ם בֶּן־יוֹאָשׁ֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל שְׁנָתַ֖יִם לִפְנֵ֥י הָרָֽעַשׁ׃

BSB Amos 1:1. Debug: verse number 14370These are the words of Amos, who was among the sheepherders of Tekoa—what he saw concerning Israel two years before the earthquake, in the days when Uzziah was king of Judah and Jeroboam son of Jehoash was king of Israel.

/divrḗ ʿāmṓs ʾăšer hāyā́ va -n-nōqᵉdī́m mi-t-tᵉqōaʿ ʾăšer ḥāzā́ ʿal yiśrāʾḗl bi ymē ʿuzziyyā́ mélex yᵉhūdā́ ū vi ymē yārovʿā́m ben yōʾā́š mélex yiśrāʾḗl šᵉnātáyim li fᵉnē hā rā́ʿaš /

Gloss translation

  1. divrḗ
  2. word+m.pl.c
  3. 1[These are] the words
  1. ʿāmṓs
  2. Amos+m.sg.a
  3. 2of Amos,
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. 3who
  1. hāyā́
  2. be+qal.perf.p3.m.sg
  3. 4was
  1. va
  2. in
  1. _
  2. the
  1. nnōqᵉdī́m
  2. sheep-raiser+m.pl.a
  3. 5among the sheepherders
  1. mi
  2. from
  1. ttᵉqōaʿ
  2. Tekoa+u.sg.a
  3. 6of Tekoa—
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. 7what
  1. ḥāzā́
  2. see+qal.perf.p3.m.sg
  3. 8he saw
  1. ʿal
  2. upon
  3. 9concerning
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel+u.sg.a
  3. 10Israel
  1. bi
  2. in
  3. 15in
  1. ymē
  2. day+m.pl.c
  3. 16the days
  1. ʿuzziyyā́
  2. Uzziah+m.sg.a
  3. 17[when] Uzziah
  1. mélex
  2. king+m.sg.c
  3. 18[was] king
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah+u.sg.a
  3. 19of Judah
  1. ū
  2. and
  1. vi
  2. in
  1. ymē
  2. day+m.pl.c
  1. yārovʿā́m
  2. Jeroboam+m.sg.a
  3. 20and Jeroboam
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 21son
  1. yōʾā́š
  2. Joash+m.sg.a
  3. 22of Jehoash
  1. mélex
  2. king+m.sg.c
  3. 23[was] king
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel+u.sg.a
  3. 24of Israel.
  1. šᵉnātáyim
  2. year+f.du.a
  3. 11two years
  1. li
  2. to
  1. fᵉnē
  2. face+m.pl.c
  3. 12before
  1. the
  2. 13the
  1. ́ʿaš
  2. quaking+m.sg.a
  3. 14earthquake,

« Back Forth »

Syntactic structures

Nominal clauses: Nominal clause

Predicate complement(det) Nominal phrase divrêˈ ʕāmôˈs

Verbal clauses: x-qatal-null clause

RelativeConjunctive phrase ʔᵃšer PredicateVerbal phrase hāyāˈ Complement(det) Prepositional phrase va nnōqᵊḏîˈm mi ttᵊqôₐʕ

Verbal clauses: x-qatal-null clause

RelativeConjunctive phrase ʔᵃšer PredicateVerbal phrase ḥāzāˈ Complement(det) Prepositional phrase ʕal yiśrāʔēˈl Time reference(det) Prepositional phrase bi ymê ʕuzziyyāˈ meˈleḵ yᵊhûḏāˈ û vi ymê yārovʕāˈm ben yôʔāˈš meˈleḵ yiśrāʔēˈl Time reference(undet) Nominal phrase šᵊnāṯaˈyim li fᵊnê hā rāˈʕaš

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.