« Daniel » « 1 » : « 1 »

בִּשְׁנַ֣ת שָׁל֔וֹשׁ לְמַלְכ֖וּת יְהוֹיָקִ֣ים מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֑ה בָּ֣א נְבוּכַדְנֶאצַּ֧ר מֶֽלֶךְ־בָּבֶ֛ל יְרוּשָׁלִַ֖ם וַיָּ֥צַר עָלֶֽיהָ׃

BSB Daniel 1:1. Debug: verse number 20407In the third year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it.

/bi šᵉnat šālṓš lᵉ malᵉxū́t yᵉhōyāqī́m mélex yᵉhūdā́ bā nᵉvūxadneṣṣár mélex bāvél yᵉrūšāláim wa-y-yā́ṣar ʿāléhā /

Gloss translation

  1. bi
  2. in
  1. šᵉnat
  2. year+f.sg.c
  3. 2year
  1. šālṓš
  2. three+u.sg.a
  3. 1In the third
  1. lᵉ
  2. to
  1. malᵉxū́t
  2. kingship+f.sg.c
  3. 3of the reign
  1. yᵉhōyāqī́m
  2. Jehoiakim+m.sg.a
  3. 4of Jehoiakim
  1. mélex
  2. king+m.sg.c
  3. 5king
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah+u.sg.a
  3. 6of Judah,
  1. come+qal.perf.p3.m.sg
  2. 10came
  1. nᵉvūxadneṣṣár
  2. Nebuchadnezzar+m.sg.a
  3. 7Nebuchadnezzar
  1. mélex
  2. king+m.sg.c
  3. 8king
  1. bāvél
  2. Babel+u.sg.a
  3. 9of Babylon
  1. yᵉrūšāláim
  2. Jerusalem+u.sg.a
  3. 11to Jerusalem
  1. wa
  2. and
  3. 12and
  1. yyā́ṣar
  2. bind+qal.wayq.p3.m.sg
  3. 13besieged
  1. ʿālé
  2. upon+prs.p3.f.sg
  3. 14it.

« Back Forth »

Syntactic structures

Verbal clauses: x-qatal-X clause

Time reference(undet) Prepositional phrase bi šᵊnaṯ šālôˈš lᵊ malᵊḵûˈṯ yᵊhôyāqîˈm meˈleḵ yᵊhûḏāˈ PredicateVerbal phrase Subject(det) Proper-noun phrase nᵊvûḵaḏneṣṣaˈr meˈleḵ bāveˈl Complement(det) Proper-noun phrase yᵊrûšālaˈim

Verbal clauses: Wayyiqtol-null clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yyāˈṣar Complement(det) Prepositional phrase ʕāleˈʸhā

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.