« Deuteronomy » « 1 » : « 1 »

אֵ֣לֶּה הַדְּבָרִ֗ים אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֤ר מֹשֶׁה֙ אֶל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל בְּעֵ֖בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן בַּמִּדְבָּ֡ר בָּֽעֲרָבָה֩ מ֨וֹל ס֜וּף בֵּֽין־פָּארָ֧ן וּבֵֽין־תֹּ֛פֶל וְלָבָ֥ן וַחֲצֵרֹ֖ת וְדִ֥י זָהָֽב׃

BSB Deuteronomy 1:1. Debug: verse number 4895These are the words that Moses spoke to all Israel in the wilderness east of the Jordan—in the Arabah opposite Suph—between Paran and Tophel, Laban, Hazeroth, and Di-zahab.

/ʾḗlle ha-d-dᵉvārī́m ʾăšer dibbér mōšéh ʾel kol yiśrāʾḗl bᵉ ʿḗver ha-y-yardḗn ba -m-midbā́r bā ʿărāvā́ mōl sūf bēn pārā́n ū vēn tṓfel wᵉ lāvā́n wa ḥăṣērṓt wᵉ dī́ zāh́āv /

Gloss translation

  1. ʾḗlle
  2. these+u.pl
  3. 1These
  1. ha
  2. the
  1. ddᵉvārī́m
  2. word+m.pl.a
  3. 2are the words
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. 3that
  1. dibbér
  2. speak+piel.perf.p3.m.sg
  3. 5spoke
  1. mōšéh
  2. Moses+m.sg.a
  3. 4Moses
  1. ʾel
  2. to
  3. 6to
  1. kol
  2. whole+m.sg.c
  3. 7all
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel+u.sg.a
  3. 8Israel
  1. bᵉ
  2. in
  1. ʿḗver
  2. opposite+m.sg.c
  3. 10east of
  1. ha
  2. the
  3. 11the
  1. yyardḗn
  2. Jordan+u.sg.a
  3. 12Jordan,
  1. ba
  2. in
  1. _
  2. the
  1. mmidbā́r
  2. desert+m.sg.a
  3. 9in the wilderness
  1. in
  1. _
  2. the
  1. ʿărāvā́
  2. desert+f.sg.a
  3. 13in the Arabah,
  1. mōl
  2. front+m.sg.c
  3. 14opposite
  1. sūf
  2. Suph+u.sg.a
  3. 15Suph,
  1. bēn
  2. interval+m.sg.c
  3. 16between
  1. pārā́n
  2. Paran+u.sg.a
  3. 17Paran
  1. ū
  2. and
  3. 18and
  1. vēn
  2. interval+m.sg.c
  1. ́fel
  2. Tophel+u.sg.a
  3. 19Tophel,
  1. wᵉ
  2. and
  1. lāvā́n
  2. Laban+u.sg.a
  3. 20Laban,
  1. wa
  2. and
  1. ḥăṣērṓt
  2. Hazeroth+u.sg.a
  3. 21Hazeroth,
  1. wᵉ
  2. and
  3. 22and
  1. ́ zāh́āv
  2. Dizahab+u.sg.a
  3. 23Di-zahab.

« Back Forth »

Syntactic structures

Nominal clauses: Nominal clause

Subject(det) Demonstrative pronoun phrase ʔēˈlle Predicate complement(det) Nominal phrase ha ddᵊvārîˈm

Verbal clauses: x-qatal-X clause

RelativeConjunctive phrase ʔᵃšer PredicateVerbal phrase dibbeˈr Subject(det) Proper-noun phrase mōšeˈh Complement(det) Prepositional phrase ʔel kol yiśrāʔēˈl Locative(det) Prepositional phrase bᵊ ʕēˈver ha yyardēˈn Locative(det) Prepositional phrase ba mmiḏbāˈr Locative(det) Prepositional phrase bā ʕᵃrāvāˈ Locative(det) Prepositional phrase môl sûf Locative(det) Prepositional phrase bên pārāˈn û vên tōˈfel wᵊ lāvāˈn wa ḥᵃṣērōˈṯ wᵊ ḏîˈ zāhˈāv

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.