« Esther » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֖י בִּימֵ֣י אֲחַשְׁוֵר֑וֹשׁ ה֣וּא אֲחַשְׁוֵר֗וֹשׁ הַמֹּלֵךְ֙ מֵהֹ֣דּוּ וְעַד־כּ֔וּשׁ שֶׁ֛בַע וְעֶשְׂרִ֥ים וּמֵאָ֖ה מְדִינָֽה׃

BSB Esther 1:1. Debug: verse number 20240This is what happened in the days of Xerxes, who reigned over 127 provinces from India to Cush.

/wa yᵉhī bi ymē ʾăḥašwērṓš hū ʾăḥašwērṓš ha-m-mōlēx mē hṓddū wᵉ ʿad kūš šévaʿ wᵉ ʿeśrī́m ū mēʾā́ mᵉdīnā́ /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  1. yᵉhī
  2. be+qal.wayq.p3.m.sg
  3. 1This is what happened
  1. bi
  2. in
  3. 2in
  1. ymē
  2. day+m.pl.c
  3. 3the days
  1. ʾăḥašwērṓš
  2. Ahasuerus+m.sg.a
  3. 4of Xerxes,
  1. he+p3.m.sg
  1. ʾăḥašwērṓš
  2. Ahasuerus+m.sg.a
  1. ha
  2. the
  1. mmōlēx
  2. be king+qal.ptca.u.m.sg.a
  3. 5who reigned over
  1. from
  2. 8from
  1. ́ddū
  2. India+u.sg.a
  3. 9India
  1. wᵉ
  2. and
  1. ʿad
  2. unto
  3. 10to
  1. kūš
  2. Cush+u.sg.a
  3. 11Cush.
  1. šévaʿ
  2. seven+u.sg.a
  3. 6127
  1. wᵉ
  2. and
  1. ʿeśrī́m
  2. twenty+m.pl.a
  1. ū
  2. and
  1. mēʾā́
  2. hundred+f.sg.a
  1. mᵉdīnā́
  2. district+f.sg.a
  3. 7provinces

« Back Forth »

Syntactic structures

Verbal clauses: Wayyiqtol-null clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yᵊhî Time reference(det) Prepositional phrase bi ymê ʔᵃḥašwērôˈš

Nominal clauses: Nominal clause

Subject(det) Personal pronoun phrase Predicate complement(det) Proper-noun phrase ʔᵃḥašwērôˈš

Verbal clauses: Participle clause

RelativeConjunctive phrase ha Predicate complementVerbal phrase mmōlēḵ Complement(det) Prepositional phrase mē hōˈddû wᵊ ʕaḏ kûš šeˈvaʕ wᵊ ʕeśrîˈm û mēʔāˈ mᵊḏînāˈ

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.