« Ezra » « 1 » : « 1 »

וּבִשְׁנַ֣ת אַחַ֗ת לְכ֙וֹרֶשׁ֙ מֶ֣לֶךְ פָּרַ֔ס לִכְל֥וֹת דְּבַר־יְהוָ֖ה מִפִּ֣י יִרְמְיָ֑ה הֵעִ֣יר יְהוָ֗ה אֶת־ר֙וּחַ֙ כֹּ֣רֶשׁ מֶֽלֶךְ־פָּרַ֔ס וַיַּֽעֲבֶר־קוֹל֙ בְּכָל־מַלְכוּת֔וֹ וְגַם־בְּמִכְתָּ֖ב לֵאמֹֽר׃

BSB Ezra 1:1. Debug: verse number 20764In the first year of Cyrus king of Persia, to fulfill the word of the lord spoken through Jeremiah, the lord stirred the spirit of Cyrus king of Persia to send a proclamation throughout his kingdom and to put it in writing as follows:

/ū vi šᵉnat ʾaḥát lᵉ xṓreš mélex pārás li xᵉlōt dᵉvar ʾădōnāy mi-p-pī yirmᵉyā́ hēʿī́r ʾădōnāy ʾet rūaḥ kṓreš mélex pārás wa-y-yáʿăver qōl bᵉ xol malᵉxūtṓ wᵉ gam bᵉ mixtā́v lē ʾmōr /

Gloss translation

  1. ū
  2. and
  1. vi
  2. in
  1. šᵉnat
  2. year+f.sg.c
  3. 2year
  1. ʾaḥát
  2. one+f.sg.a
  3. 1In the first
  1. lᵉ
  2. to
  1. ́reš
  2. Cyrus+m.sg.a
  3. 3of Cyrus
  1. mélex
  2. king+m.sg.c
  3. 4king
  1. pārás
  2. Persia+u.sg.a
  3. 5of Persia,
  1. li
  2. to
  3. 6to
  1. xᵉlōt
  2. be complete+qal.infc.u.u.u.c
  3. 7fulfill
  1. dᵉvar
  2. word+m.sg.c
  3. 8the word
  1. [yᵉhwā]
  2. YHWH+m.sg.a
  3. 9of the LORD
  1. mi
  2. from
  1. ppī
  2. mouth+m.sg.c
  3. 10spoken
  1. yirmᵉyā́
  2. Jeremiah+m.sg.a
  3. 11through Jeremiah,
  1. hēʿī́r
  2. be awake+hif.perf.p3.m.sg
  3. 13stirred
  1. [yᵉhwā]
  2. YHWH+m.sg.a
  3. 12the LORD
  1. ʾet
  2. [object marker]
  1. rūaḥ
  2. wind+u.sg.c
  3. 14the spirit
  1. ́reš
  2. Cyrus+m.sg.a
  3. 15of Cyrus
  1. mélex
  2. king+m.sg.c
  3. 16king
  1. pārás
  2. Persia+u.sg.a
  3. 17of Persia
  1. wa
  2. and
  1. yyáʿăver
  2. pass+hif.wayq.p3.m.sg
  3. 18to send
  1. qōl
  2. sound+m.sg.a
  3. 19a proclamation
  1. bᵉ
  2. in
  1. xol
  2. whole+m.sg.c
  3. 20throughout
  1. malᵉxūtṓ
  2. kingship+f.sg.a.prs.p3.m.sg
  3. 21his kingdom
  1. wᵉ
  2. and
  1. gam
  2. even
  1. bᵉ
  2. in
  1. mixtā́v
  2. writing+m.sg.a
  3. 22and to put it in writing
  1. to
  1. ʾmōr
  2. say+qal.infc.u.u.u.a
  3. 23as follows:

« Back Forth »

Syntactic structures

Verbal clauses: We-x-qatal-X clause

ConjunctionConjunctive phrase û Time reference(undet) Prepositional phrase vi šᵊnaṯ ʔaḥaˈṯ lᵊ ḵôˈreš meˈleḵ pāraˈs

Verbal clauses: Infinitive construct clause

PredicateVerbal phrase li ḵᵊlôṯ Subject(det) Nominal phrase dᵊvar [yᵊhwā] Complement(det) Prepositional phrase mi ppî yirmᵊyāˈ

Verbal clauses: We-x-qatal-X clause

PredicateVerbal phrase hēʕîˈr Subject(det) Proper-noun phrase [yᵊhwā] Object(det) Prepositional phrase ʔeṯ rûₐḥ kōˈreš meˈleḵ pāraˈs

Verbal clauses: Wayyiqtol-null clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yyaˈʕᵃver Object(undet) Nominal phrase qôl Locative(det) Prepositional phrase bᵊ ḵol malᵊḵûṯôˈ

Clauses without predication: Ellipsis

ConjunctionConjunctive phrase wᵊ Adjunct(undet) Prepositional phrase ḡam bᵊ miḵtāˈv

Verbal clauses: Infinitive construct clause

PredicateVerbal phrase lē ʔmōr

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.