« Haggai » « 1 » : « 1 »

בִּשְׁנַ֤ת שְׁתַּ֙יִם֙ לְדָרְיָ֣וֶשׁ הַמֶּ֔לֶךְ בַּחֹ֙דֶשׁ֙ הַשִּׁשִּׁ֔י בְּי֥וֹם אֶחָ֖ד לַחֹ֑דֶשׁ הָיָ֨ה דְבַר־יְהוָ֜ה בְּיַד־חַגַּ֣י הַנָּבִ֗יא אֶל־זְרֻבָּבֶ֤ל בֶּן־שְׁאַלְתִּיאֵל֙ פַּחַ֣ת יְהוּדָ֔ה וְאֶל־יְהוֹשֻׁ֧עַ בֶּן־יְהוֹצָדָ֛ק הַכֹּהֵ֥ן הַגָּד֖וֹל לֵאמֹֽר׃

BSB Haggai 1:1. Debug: verse number 14846In the second year of the reign of Darius, on the first day of the sixth month, the word of the lord came through Haggai the prophet to Zerubbabel son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua son of Jehozadak, the high priest, stating

/bi šᵉnat šᵉttáyim lᵉ doryā́weš ha-m-mélex ba ḥṓdeš ha-š-šiššī́ bᵉ yōm ʾeḥā́d la ḥṓdeš hāyā́ dᵉvar ʾădōnāy bᵉ yad ḥaggáy ha-n-nāvī́ ʾel zᵉrubbāvél ben šᵉʾaltīʾḗl paḥát yᵉhūdā́ wᵉ ʾel yᵉhōšúaʿ ben yᵉhōṣādā́q ha-k-kōhḗn ha-g-gādṓl lē ʾmōr /

Gloss translation

  1. bi
  2. in
  1. šᵉnat
  2. year+f.sg.c
  3. 2year
  1. šᵉttáyim
  2. two+f.du.a
  3. 1In the second
  1. lᵉ
  2. to
  1. doryā́weš
  2. Darius+m.sg.a
  3. 4of Darius,
  1. ha
  2. the
  1. mmélex
  2. king+m.sg.a
  3. 3of the reign
  1. ba
  2. in
  1. _
  2. the
  1. ḥṓdeš
  2. month+m.sg.a
  3. 8month,
  1. ha
  2. the
  1. ššiššī́
  2. sixth+m.sg.a
  3. 7of the sixth
  1. bᵉ
  2. in
  1. yōm
  2. day+m.sg.a
  3. 6day
  1. ʾeḥā́d
  2. one+u.sg.a
  3. 5on the first
  1. la
  2. to
  1. _
  2. the
  1. ḥṓdeš
  2. month+m.sg.a
  1. hāyā́
  2. be+qal.perf.p3.m.sg
  3. 11came
  1. dᵉvar
  2. word+m.sg.c
  3. 9the word
  1. [yᵉhwā]
  2. YHWH+m.sg.a
  3. 10of the LORD
  1. bᵉ
  2. in
  1. yad
  2. hand+u.sg.c
  3. 12through
  1. ḥaggáy
  2. Haggai+m.sg.a
  3. 13Haggai
  1. ha
  2. the
  3. 14the
  1. nnāvī́
  2. prophet+m.sg.a
  3. 15prophet
  1. ʾel
  2. to
  3. 16to
  1. zᵉrubbāvél
  2. Zerubbabel+m.sg.a
  3. 17Zerubbabel
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 18son
  1. šᵉʾaltīʾḗl
  2. Shealtiel+m.sg.a
  3. 19of Shealtiel,
  1. paḥát
  2. governor+m.sg.c
  3. 20governor
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah+u.sg.a
  3. 21of Judah,
  1. wᵉ
  2. and
  3. 22and
  1. ʾel
  2. to
  3. 23to
  1. yᵉhōšúaʿ
  2. Joshua+m.sg.a
  3. 24Joshua
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 25son
  1. yᵉhōṣādā́q
  2. Jehozadak+m.sg.a
  3. 26of Jehozadak,
  1. ha
  2. the
  1. kkōhḗn
  2. priest+m.sg.a
  3. 29priest,
  1. ha
  2. the
  3. 27the
  1. ggādṓl
  2. great+m.sg.a
  3. 28high
  1. to
  1. ʾmōr
  2. say+qal.infc.u.u.u.a
  3. 30stating

« Back Forth »

Syntactic structures

Verbal clauses: x-qatal-X clause

Time reference(undet) Prepositional phrase bi šᵊnaṯ šᵊttaˈyim lᵊ ḏoryāˈweš ha mmeˈleḵ ba ḥōˈḏeš ha ššiššîˈ bᵊ yôm ʔeḥāˈḏ la ḥōˈḏeš PredicateVerbal phrase hāyāˈ Subject(det) Nominal phrase ḏᵊvar [yᵊhwā] Adjunct(det) Prepositional phrase bᵊ yaḏ ḥaggaˈy ha nnāvîˈ Predicate complement(det) Prepositional phrase ʔel zᵊrubbāveˈl ben šᵊʔaltîʔēˈl paḥaˈṯ yᵊhûḏāˈ wᵊ ʔel yᵊhôšuˈₐʕ ben yᵊhôṣāḏāˈq ha kkōhēˈn ha ggāḏôˈl

Verbal clauses: Infinitive construct clause

PredicateVerbal phrase lē ʔmōr

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.