« Isaiah » « 1 » : « 1 »

חֲזוֹן֙ יְשַֽׁעְיָ֣הוּ בֶן־אָמ֔וֹץ אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה עַל־יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלִָ֑ם בִּימֵ֨י עֻזִּיָּ֧הוּ יוֹתָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖הוּ מַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

BSB Isaiah 1:1. Debug: verse number 10172This is the vision concerning Judah and Jerusalem that Isaiah son of Amoz saw during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah.

/ḥăzōn yᵉšaʿyā́hū ven ʾāmṓṣ ʾăšer ḥāzā́ ʿal yᵉhūdā́ wi yrūšālā́im bi ymē ʿuzziyyā́hū yōtā́m ʾāḥā́z yᵉḥizqiyyā́hū malᵉxḗ yᵉhūdā́ /

Gloss translation

  1. ḥăzōn
  2. vision+m.sg.c
  3. 1[This is] the vision
  1. yᵉšaʿyā́
  2. Isaiah+m.sg.a
  3. 7Isaiah
  1. ven
  2. son+m.sg.c
  3. 8son
  1. ʾāmṓ
  2. Amoz+m.sg.a
  3. 9of Amoz
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. 6that
  1. ḥāzā́
  2. see+qal.perf.p3.m.sg
  3. 10saw
  1. ʿal
  2. upon
  3. 2concerning
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah+u.sg.a
  3. 3Judah
  1. wi
  2. and
  3. 4and
  1. yrūšālā́im
  2. Jerusalem+u.sg.a
  3. 5Jerusalem
  1. bi
  2. in
  1. ymē
  2. day+m.pl.c
  3. 11during the reigns
  1. ʿuzziyyā́
  2. Uzziah+m.sg.a
  3. 12of Uzziah,
  1. yōtā́m
  2. Jotham+m.sg.a
  3. 13Jotham,
  1. ʾāḥā́z
  2. Ahaz+m.sg.a
  3. 14Ahaz,
  1. yᵉḥizqiyyā́
  2. Hezekiah+m.sg.a
  3. 15and Hezekiah,
  1. malᵉxḗ
  2. king+m.pl.c
  3. 16kings
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah+u.sg.a
  3. 17of Judah.

« Back Forth »

Syntactic structures

Nominal clauses: Nominal clause

Predicate complement(det) Nominal phrase ḥᵃzôn yᵊšaʕyāˈhû ven ʔāmôˈṣ

Verbal clauses: x-qatal-null clause

RelativeConjunctive phrase ʔᵃšer PredicateVerbal phrase ḥāzāˈ Complement(det) Prepositional phrase ʕal yᵊhûḏāˈ wi yrûšālāˈim Time reference(det) Prepositional phrase bi ymê ʕuzziyyāˈhû yôṯāˈm ʔāḥāˈz yᵊḥizqiyyāˈhû malᵊḵêˈ yᵊhûḏāˈ

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.