« Judges » « 1 » : « 1 »

וַיְהִ֗י אַחֲרֵי֙ מ֣וֹת יְהוֹשֻׁ֔עַ וַֽיִּשְׁאֲלוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בַּיהוָ֖ה לֵאמֹ֑ר מִ֣י יַעֲלֶה־לָּ֧נוּ אֶל־הַֽכְּנַעֲנִ֛י בַּתְּחִלָּ֖ה לְהִלָּ֥חֶם בּֽוֹ׃

BSB Judges 1:1. Debug: verse number 6512After the death of Joshua, the Israelites inquired of the lord, “Who will be the first to go up and fight for us against the Canaanites?”

/wa yᵉhī ʾaḥărḗ mōt yᵉhōšúaʿ wa-y-yišʾălū́ bᵉnē yiśrāʾḗl ba ʾădōnāy lē ʾmōr mī yaʿăle-l-lā́nū ʾel ha-k-kᵉnaʿănī́ ba -t-tᵉḥillā́ lᵉ hillā́ḥem bō /

Gloss translation

  1. wa
  2. and
  1. yᵉhī
  2. be+qal.wayq.p3.m.sg
  1. ʾaḥărḗ
  2. after+m.pl.c
  3. 1After
  1. mōt
  2. death+m.sg.c
  3. 2the death
  1. yᵉhōšúaʿ
  2. Joshua+m.sg.a
  3. 3of Joshua,
  1. wa
  2. and
  1. yyišʾălū́
  2. ask+qal.wayq.p3.m.pl
  3. 5inquired
  1. bᵉnē
  2. son+m.pl.c
  3. 4the Israelites
  1. yiśrāʾḗl
  2. Israel+u.sg.a
  1. ba
  2. in
  1. [yhwā]
  2. YHWH+m.sg.a
  3. 6of the LORD,
  1. to
  1. ʾmōr
  2. say+qal.infc.u.u.u.a
  1. who+u.u
  2. 7“Who
  1. yaʿăle
  2. ascend+qal.impf.p3.m.sg
  3. 9to go up
  1. llā́
  2. to+prs.p1.u.pl
  1. ʾel
  2. to
  3. 12against
  1. ha
  2. the
  3. 13the
  1. kkᵉnaʿănī́
  2. Canaanite+m.sg.a
  3. 14Canaanites?”
  1. ba
  2. in
  1. _
  2. the
  1. ttᵉḥillā́
  2. beginning+f.sg.a
  3. 8will be the first
  1. lᵉ
  2. to
  3. 11for us
  1. hillā́ḥem
  2. fight+nif.infc.u.u.u.a
  3. 10and fight
  1. in+prs.p3.m.sg

« Back Forth »

Syntactic structures

Verbal clauses: Wayyiqtol-null clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yᵊhî Time reference(det) Prepositional phrase ʔaḥᵃrêˈ môṯ yᵊhôšuˈₐʕ

Verbal clauses: Wayyiqtol-X clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yyišʔᵃlûˈ Subject(det) Nominal phrase bᵊnê yiśrāʔēˈl Complement(det) Prepositional phrase ba [yhwā]

Verbal clauses: Infinitive construct clause

PredicateVerbal phrase lē ʔmōr

Verbal clauses: X-yiqtol clause

Subject(undet) Interrogative pronoun phrase PredicateVerbal phrase yaʕᵃle Adjunct(det) Prepositional phrase llāˈnû Complement(det) Prepositional phrase ʔel ha kkᵊnaʕᵃnîˈ Adjunct(det) Prepositional phrase ba ttᵊḥillāˈ

Verbal clauses: Infinitive construct clause

PredicateVerbal phrase lᵊ hillāˈḥem Complement(det) Prepositional phrase

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.