« Micah » « 1 » : « 1 »

דְּבַר־יְהוָ֣ה ׀ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֗ה אֶל־מִיכָה֙ הַמֹּ֣רַשְׁתִּ֔י בִּימֵ֥י יוֹתָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖ה מַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה אֲשֶׁר־חָזָ֥ה עַל־שֹׁמְר֖וֹן וִירֽוּשָׁלִָֽם׃

BSB Micah 1:1. Debug: verse number 14585This is the word of the lord that came to Micah the Moreshite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah—what he saw regarding Samaria and Jerusalem:

/dᵉvar ʾădōnāy ʾăšer hāyā́ ʾel mīxā́ ha-m-mōraštī bi ymē yōtā́m ʾāḥā́z yᵉḥizqiyyā́ malᵉxḗ yᵉhūdā́ ʾăšer ḥāzā́ ʿal šōmᵉrṓn wi yrūšālā́im /

Gloss translation

  1. dᵉvar
  2. word+m.sg.c
  3. 1[This is] the word
  1. [yᵉhwā]
  2. YHWH+m.sg.a
  3. 2of the LORD
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. 3that
  1. hāyā́
  2. be+qal.perf.p3.m.sg
  3. 4came
  1. ʾel
  2. to
  3. 5to
  1. mīxā́
  2. Micah+m.sg.a
  3. 6Micah
  1. ha
  2. the
  3. 7the
  1. mmōraštī
  2. from Moresheth+m.sg.a
  3. 8Moreshite
  1. bi
  2. in
  3. 9in
  1. ymē
  2. day+m.pl.c
  3. 10the days
  1. yōtā́m
  2. Jotham+m.sg.a
  3. 11of Jotham,
  1. ʾāḥā́z
  2. Ahaz+m.sg.a
  3. 12Ahaz,
  1. yᵉḥizqiyyā́
  2. Hezekiah+m.sg.a
  3. 13and Hezekiah,
  1. malᵉxḗ
  2. king+m.pl.c
  3. 14kings
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah+u.sg.a
  3. 15of Judah—
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. 16what
  1. ḥāzā́
  2. see+qal.perf.p3.m.sg
  3. 17he saw
  1. ʿal
  2. upon
  3. 18regarding
  1. šōmᵉrṓn
  2. Samaria+u.sg.a
  3. 19Samaria
  1. wi
  2. and
  3. 20and
  1. yrūšālā́im
  2. Jerusalem+u.sg.a
  3. 21Jerusalem:

« Back Forth »

Syntactic structures

Nominal clauses: Nominal clause

Predicate complement(det) Nominal phrase dᵊvar [yᵊhwā]

Verbal clauses: x-qatal-null clause

RelativeConjunctive phrase ʔᵃšer PredicateVerbal phrase hāyāˈ Complement(det) Prepositional phrase ʔel mîḵāˈ ha mmōraštî Time reference(det) Prepositional phrase bi ymê yôṯāˈm ʔāḥāˈz yᵊḥizqiyyāˈ malᵊḵêˈ yᵊhûḏāˈ

Verbal clauses: x-qatal-null clause

RelativeConjunctive phrase ʔᵃšer PredicateVerbal phrase ḥāzāˈ Complement(det) Prepositional phrase ʕal šōmᵊrôˈn wi yrûšālāˈim

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.