« Nehemiah » « 1 » : « 1 »

דִּבְרֵ֥י נְחֶמְיָ֖ה בֶּן־חֲכַלְיָ֑ה וַיְהִ֤י בְחֹֽדֶשׁ־כסלו [כִּסְלֵיו֙] שְׁנַ֣ת עֶשְׂרִ֔ים וַאֲנִ֥י הָיִ֖יתִי בְּשׁוּשַׁ֥ן הַבִּירָֽה׃

BSB Nehemiah 1:1. Debug: verse number 21044These are the words of Nehemiah son of Hacaliah: In the month of Chislev, in the twentieth year, while I was in the citadel of Susa,

/divrḗ nᵉḥemyā́ ben ḥăxalyā́ wa yᵉhī vᵉ ḥṓdeš *kislēw šᵉnat ʿeśrī́m wa ʾănī hāyī́tī bᵉ šūšán ha-b-bīrā́ /

Gloss translation

  1. divrḗ
  2. word+m.pl.c
  3. 1[These are] the words
  1. nᵉḥemyā́
  2. Nehemiah+m.sg.a
  3. 2of Nehemiah
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 3son
  1. ḥăxalyā́
  2. Hacaliah+m.sg.a
  3. 4of Hacaliah:
  1. wa
  2. and
  1. yᵉhī
  2. be+qal.wayq.p3.m.sg
  1. vᵉ
  2. in
  3. 5In
  1. ḥṓdeš
  2. month+m.sg.c
  3. 6the month
  1. *kislēw
  2. Kislev+u.sg.a
  3. 7of Chislev,
  1. šᵉnat
  2. year+f.sg.c
  3. 9year,
  1. ʿeśrī́m
  2. twenty+m.pl.a
  3. 8in the twentieth
  1. wa
  2. and
  1. ʾănī
  2. i+p1.u.sg
  3. 10while I
  1. hāyī́
  2. be+qal.perf.p1.u.sg
  3. 11was
  1. bᵉ
  2. in
  1. šūšán
  2. Susa+u.sg.a
  3. 13of Susa,
  1. ha
  2. the
  1. bbīrā́
  2. citadel+f.sg.a
  3. 12in the citadel

« Back Forth »

Syntactic structures

Nominal clauses: Nominal clause

Predicate complement(det) Nominal phrase divrêˈ nᵊḥemyāˈ ben ḥᵃḵalyāˈ

Verbal clauses: Wayyiqtol-null clause

ConjunctionConjunctive phrase wa PredicateVerbal phrase yᵊhî Time reference(det) Prepositional phrase vᵊ ḥōˈḏeš *kislēʸw šᵊnaṯ ʕeśrîˈm

Verbal clauses: We-X-qatal clause

ConjunctionConjunctive phrase wa Subject(det) Personal pronoun phrase ʔᵃnî PredicateVerbal phrase hāyîˈṯî Locative(det) Prepositional phrase bᵊ šûšaˈn ha bbîrāˈ

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.