« Psalms » « 1 » : « 1 »

אַ֥שְֽׁרֵי־הָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר ׀ לֹ֥א הָלַךְ֮ בַּעֲצַ֪ת רְשָׁ֫עִ֥ים וּבְדֶ֣רֶךְ חַ֭טָּאִים לֹ֥א עָמָ֑ד וּבְמוֹשַׁ֥ב לֵ֝צִ֗ים לֹ֣א יָשָֽׁב׃

BSB Psalms 1:1. Debug: verse number 15150Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or set foot on the path of sinners, or sit in the seat of mockers.

/ʾašrē hā ʾīš ʾăšer lō hālax ba ʿăṣat rᵉšāʿīm ū vᵉ dérex ḥáṭṭāʾīm lō ʿāmā́d ū vᵉ mōšáv lēṣī́m lō yāšā́v /

Gloss translation

  1. ʾašrē
  2. happiness+m.pl.c
  3. 1Blessed
  1. the
  1. ʾīš
  2. man+m.sg.a
  3. 2[is] the man
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. 3who
  1. not
  2. 4does not
  1. hālax
  2. walk+qal.perf.p3.m.sg
  3. 5walk
  1. ba
  2. in
  3. 6in
  1. ʿăṣat
  2. counsel+f.sg.c
  3. 7the counsel
  1. rᵉšāʿīm
  2. guilty+m.pl.a
  3. 8of the wicked,
  1. ū
  2. and
  1. vᵉ
  2. in
  1. dérex
  2. way+u.sg.c
  3. 11on the path
  1. ḥáṭṭāʾīm
  2. sinful+m.pl.a
  3. 12of sinners,
  1. not
  2. 9or
  1. ʿāmā́d
  2. stand+qal.perf.p3.m.sg
  3. 10set foot
  1. ū
  2. and
  1. vᵉ
  2. in
  3. 15in
  1. mōšáv
  2. seat+m.sg.c
  3. 16the seat
  1. lēṣī́m
  2. scorner+m.pl.a
  3. 17of mockers.
  1. not
  2. 13or
  1. yāšā́v
  2. sit+qal.perf.p3.m.sg
  3. 14sit

« Back Forth »

Syntactic structures

Nominal clauses: Nominal clause

Predicate complement(det) Nominal phrase ʔašrê hā ʔîš

Verbal clauses: x-qatal-null clause

RelativeConjunctive phrase ʔᵃšer NegationNegative phrase PredicateVerbal phrase hālaḵ Complement(undet) Prepositional phrase ba ʕᵃṣaṯ rᵊšāʕîm

Verbal clauses: We-x-qatal-null clause

ConjunctionConjunctive phrase û Complement(undet) Prepositional phrase vᵊ ḏeˈreḵ ḥaˈṭṭāʔîm NegationNegative phrase PredicateVerbal phrase ʕāmāˈḏ

Verbal clauses: We-x-qatal-null clause

ConjunctionConjunctive phrase û Complement(undet) Prepositional phrase vᵊ môšaˈv lēṣîˈm NegationNegative phrase PredicateVerbal phrase yāšāˈv

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.