« Zechariah » « 1 » : « 1 »

בַּחֹ֙דֶשׁ֙ הַשְּׁמִינִ֔י בִּשְׁנַ֥ת שְׁתַּ֖יִם לְדָרְיָ֑וֶשׁ הָיָ֣ה דְבַר־יְהוָ֗ה אֶל־זְכַרְיָה֙ בֶּן־בֶּ֣רֶכְיָ֔ה בֶּן־עִדּ֥וֹ הַנָּבִ֖יא לֵאמֹֽר׃

BSB Zechariah 1:1. Debug: verse number 14884In the eighth month of the second year of Darius, the word of the lord came to the prophet Zechariah son of Berechiah, the son of Iddo, saying:

/ba ḥṓdeš ha-š-šᵉmīnī́ bi šᵉnat šᵉttáyim lᵉ doryā́weš hāyā́ dᵉvar ʾădōnāy ʾel zᵉxaryā́ ben berexyā́ ben ʿiddṓ ha-n-nāvī́ lē ʾmōr /

Gloss translation

  1. ba
  2. in
  1. _
  2. the
  1. ḥṓdeš
  2. month+m.sg.a
  3. 2month
  1. ha
  2. the
  1. ššᵉmīnī́
  2. eighth+m.sg.a
  3. 1In the eighth
  1. bi
  2. in
  1. šᵉnat
  2. year+f.sg.c
  3. 4year
  1. šᵉttáyim
  2. two+f.du.a
  3. 3of the second
  1. lᵉ
  2. to
  1. doryā́weš
  2. Darius+m.sg.a
  3. 5of [the reign] of Darius,
  1. hāyā́
  2. be+qal.perf.p3.m.sg
  3. 8came
  1. dᵉvar
  2. word+m.sg.c
  3. 6the word
  1. [yᵉhwā]
  2. YHWH+m.sg.a
  3. 7of the LORD
  1. ʾel
  2. to
  3. 9to
  1. zᵉxaryā́
  2. Zechariah+m.sg.a
  3. 12Zechariah
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 13son
  1. berexyā́
  2. Berekiah+m.sg.a
  3. 14of Berechiah,
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 15the son
  1. ʿiddṓ
  2. Iddo+m.sg.a
  3. 16of Iddo,
  1. ha
  2. the
  3. 10the
  1. nnāvī́
  2. prophet+m.sg.a
  3. 11prophet
  1. to
  1. ʾmōr
  2. say+qal.infc.u.u.u.a
  3. 17saying:

« Back Forth »

Syntactic structures

Verbal clauses: x-qatal-X clause

Time reference(det) Prepositional phrase ba ḥōˈḏeš ha ššᵊmînîˈ bi šᵊnaṯ šᵊttaˈyim lᵊ ḏoryāˈweš PredicateVerbal phrase hāyāˈ Subject(det) Nominal phrase ḏᵊvar [yᵊhwā] Complement(det) Prepositional phrase ʔel zᵊḵaryāˈ ben bereḵyāˈ ben ʕiddôˈ ha nnāvîˈ

Verbal clauses: Infinitive construct clause

PredicateVerbal phrase lē ʔmōr

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.