« Zephaniah » « 1 » : « 1 »

דְּבַר־יְהוָ֣ה ׀ אֲשֶׁ֣ר הָיָ֗ה אֶל־צְפַנְיָה֙ בֶּן־כּוּשִׁ֣י בֶן־גְּדַלְיָ֔ה בֶּן־אֲמַרְיָ֖ה בֶּן־חִזְקִיָּ֑ה בִּימֵ֛י יֹאשִׁיָּ֥הוּ בֶן־אָמ֖וֹן מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃

BSB Zephaniah 1:1. Debug: verse number 14793This is the word of the lord that came to Zephaniah son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, in the days of Josiah son of Amon king of Judah:

/dᵉvar ʾădōnāy ʾăšer hāyā́ ʾel ṣᵉfanyā́ ben kūšī́ ven gᵉdalyā́ ben ʾămaryā́ ben ḥizqiyyā́ bi ymē yōšiyyā́hū ven ʾāmṓn mélex yᵉhūdā́ /

Gloss translation

  1. dᵉvar
  2. word+m.sg.c
  3. 1[This is] the word
  1. [yᵉhwā]
  2. YHWH+m.sg.a
  3. 2of the LORD
  1. ʾăšer
  2. [relative]
  3. 3that
  1. hāyā́
  2. be+qal.perf.p3.m.sg
  3. 4came
  1. ʾel
  2. to
  3. 5to
  1. ṣᵉfanyā́
  2. Zephaniah+m.sg.a
  3. 6Zephaniah
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 7son
  1. kūšī́
  2. Cushi+m.sg.a
  3. 8of Cushi,
  1. ven
  2. son+m.sg.c
  3. 9the son
  1. gᵉdalyā́
  2. Gedaliah+m.sg.a
  3. 10of Gedaliah,
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 11the son
  1. ʾămaryā́
  2. Amariah+m.sg.a
  3. 12of Amariah,
  1. ben
  2. son+m.sg.c
  3. 13the son
  1. ḥizqiyyā́
  2. Hizkiah+m.sg.a
  3. 14of Hezekiah,
  1. bi
  2. in
  3. 15in
  1. ymē
  2. day+m.pl.c
  3. 16the days
  1. yōšiyyā́
  2. Josiah+m.sg.a
  3. 17of Josiah
  1. ven
  2. son+m.sg.c
  3. 18son
  1. ʾāmṓn
  2. Amon+m.sg.a
  3. 19of Amon
  1. mélex
  2. king+m.sg.c
  3. 20king
  1. yᵉhūdā́
  2. Judah+u.sg.a
  3. 21of Judah:

« Back Forth »

Syntactic structures

Nominal clauses: Nominal clause

Predicate complement(det) Nominal phrase dᵊvar [yᵊhwā]

Verbal clauses: x-qatal-null clause

RelativeConjunctive phrase ʔᵃšer PredicateVerbal phrase hāyāˈ Complement(det) Prepositional phrase ʔel ṣᵊfanyāˈ ben kûšîˈ ven gᵊḏalyāˈ ben ʔᵃmaryāˈ ben ḥizqiyyāˈ Time reference(det) Prepositional phrase bi ymê yōšiyyāˈhû ven ʔāmôˈn meˈleḵ yᵊhûḏāˈ

« Back Forth »

- Seveleu-Dubrovnik's copy of the BH sources. About | Listen audio.